Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

ASEP združuje priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu s ambíciou dôsledne obhajovať záujmy svojich členov pri tvorbe hospodárskej politiky na Slovensku, aktívnym pripomienkovaním legislatívnych zmien týkajúcich sa podnikateľského prostredia a zastupovaním členov v rámci sociálneho dialógu. V súčasnosti združuje 27 významných spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 15 tisíc zamestnancov.

V minulosti bolo predložených viacero návrhov na rozšírenie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na podniky, ktoré nemali možnosť ovplyvniť obsah týchto zmlúv, čo by im v prípade ich schválenia spôsobilo významné problémy. Jednou z hlavných aktivít ASEP je predchádzanie pokusom o „nedobrovoľné“ rozširovanie KZVS v budúcnosti.

Pre zabezpečenie metodickej podpory svojich členov ASEP sústreďuje informácie a praktické skúsenosti svojich členov s kolektívnym vyjednávaním na podnikovej úrovni a prostredníctvom vhodnej formy zabezpečuje konzultácie a výmenu informácií.

ASEP sa angažuje aj v oblasti vzdelávania, najmä prostredníctvom aktívnej účasti pri tvorbe legislatívy upravujúcej vzdelávanie a úzkou spoluprácou s rezortom školstva a ostatnými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy.

Okrem vyššie uvedenej problematiky je poslaním ASEP zastrešovať a komplexne riešiť problematiku strojárskeho a elektrotechnického priemyslu na Slovensku a byť rovnocenným partnerom vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy ako aj s ďalšími relevantnými inštitúciami a partnerskými organizáciami.

ASEP je členom Republikovej únie zamestnávateľov.


Najnovšie tlačové správy a stanoviská