Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Plán činnosti


Kolektívne vyjednávanie

Pre členov ASEP je prioritou predovšetkým kolektívne vyjednávanie a dohoda na podnikovej úrovni, len tak sa dajú zohľadniť špecifické požiadavky zamestnancov v rôznych podnikoch.

K 31.12.2019 uplynula platnosť Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa uzavretej na roky 2017 - 2019 medzi ASEP a Všeobecným slobodným odborovým zväzom. Od roku 2020 prebiehajú rokovania o podpísaní zmluvy na ďalšie obdobie. V rámci kolektívneho vyjednávania v priebehu roka 2021 pravdepodobne dôjde k ukončenie súdneho sporu s OZ KOVO ohľadne neplatnosti minulej KZVS, ale tiež k rokovaniam o uzavretí KZVS na ďalšie obdobie pred sprostredkovateľom, ktorý bol určený ministerstvom práce.


Členská základňa

ASEP patrí aktuálne k najreprezentatívnejším sektorových zamestnávateľským organizáciám. Aj v nasledujúcom období bude vyvinuté úsilie s cieľom rozšíriť členskú základňu o ďalších významných zamestnávateľov, ktorých záujmy bude ASEP zastupovať.


Metodická podpora členov v oblasti kolektívneho vyjednávania na podnikovej úrovni

ASEP bude naďalej pokračovať v aktivitách vedúcich k zabezpečeniu metodickej podpory svojich členov. V tejto oblasti bude sústreďovať informácie a praktické skúsenosti svojich členov s kolektívnym vyjednávaním na podnikovej úrovni a ďalej zabezpečovať konzultácie a výmenu informácií.


Vzdelávanie

Oblasť vzdelávania zostáva jednou z hlavných priorít členov ASEP. Kvalitný vzdelávací systém je jedným z hlavných predpokladov rozvoja podnikateľského prostredia a udržateľného hospodárskeho rastu, dostatok kvalifikovaných pracovníkov má výrazný vplyv na konkurencieschopnosť podnikov.


Aktivity ASEP v legislatívnej oblasti

ASEP sa v legislatívnej oblasti sústredí na legislatívu, ktorá má vplyv na činnosť jej členov a v ich záujme bude monitorovať a pripravovať pripomienky k novelizovaným zákonom.

Najdôležitejšie právne normy, ktorými sa bude ASEP zaoberať sú Zákon o kolektívnom vyjednávaní, Zákonník práce, Zákon o dani z príjmov, Zákon o minimálnej mzde, Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a ďalšie, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie.


Spolupráca s RÚZ

ASEP bude aj naďalej spolupracovať s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ), ktorá komplexne zastrešuje problematiku podnikateľského prostredia a ako člen tripartity je významným partnerom pre jednotlivé rezortné ministerstvá pri tvorbe legislatívy a prijímaní opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia.

ASEP je od roku 2016 pridruženým členom RÚZ a pridružené členstvo v RÚZ môže podľa stanov trvať najviac 3 + 2 roky. V ďalšom období ASEP zváži formu členstva v RÚZ.


Nová vláda viac naklonená podnikateľskému prostrediu

Voľby do NR SR sa konali koncom februára a nová vláda je v porovnaní s tou predchádzajúcou podľa doterajších skúseností viac naklonená podnikateľskému prostrediu. ASEP sa bude intenzívne zapájať do diskusií a aktivít o opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré je nevyhnutné prijímať predovšetkým teraz v čase nastupujúcej hospodárskej krízy.


Ostatné aktivity

Okrem vyššie uvedenej problematiky bude samozrejmým poslaním ASEP zastrešovať a  komplexne riešiť problematiku strojárskeho a elektrotechnického priemyslu na Slovensku, hájiť záujmy svojich členov a byť rovnocenným partnerom vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy ako aj s ďalšími relevantnými inštitúciami a partnerskými organizáciami.