Asep - Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu

  • Vitajte na asep-sr.sk

Rýchla navigácia


Obsah

Plán činnosti

Mimoriadna situácia súvisiaca s vojnou na Ukrajine a jej dopady

V minulých dvoch rokoch bola pandémia ochorenia COVID-19 najvýznamnejším faktorom, ktorý ovplyvnil všetky úrovne spoločenského a hospodárskeho života, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Vlády po celom svete prijímali opatrenia s významným vplyvom na podnikateľské prostredie.

V roku 2022 bude takýmto faktorom vojna na Ukrajine a jej dopady, či už na ceny energií a ďalších vstupov, alebo napríklad aj na slovenský trh práce. Členom ASEP bude podľa vývoja situácie poskytovaný servis, predovšetkým vo forme aktuálnych informácií o pripravovaných opatreniach. ASEP bude aj naďalej, či už samostatne, alebo v rámci RÚZ vyvíjať aktivity, s cieľom minimalizovať negatívne dopady prijímaných opatrení na členov a tak ako doteraz bude tiež slúžiť ako platforma pre výmenu informácií a „best practice“ medzi členmi.

Kolektívne vyjednávanie

Pre členov ASEP je prioritou predovšetkým kolektívne vyjednávanie a dohoda na podnikovej úrovni, len tak sa dajú zohľadniť špecifické požiadavky zamestnancov v rôznych podnikoch. ASEP bude naďalej pokračovať v aktivitách vedúcich k zabezpečeniu metodickej podpory svojich členov, bude sústreďovať informácie a praktické skúsenosti svojich členov s kolektívnym vyjednávaním na podnikovej úrovni a ďalej zabezpečovať konzultácie a výmenu informácií.

V roku 2021 prebiehala komunikácia s OZ KOVO a vyústila do 3. kola kolektívneho vyjednávania, ktoré sa uskutočnilo 21.10.2021. Odvtedy však nedošlo zo strany OZ KOVO k žiadnemu pokusu o komunikáciu alebo inej aktivite smerom k ASEP. Ak sa táto situácie v roku 2022 zmení, o všetkých krokoch budú členovia ASEP vhodnou formou informovaní.

Zvýšenú aktivitu zo strany odborov však možno očakávať s blížiacimi sa parlamentnými voľbami a vzhľadom k možným budúcim koalíciám je pravdepodobné, že po voľbách dôjde k návratu predchádzajúceho legislatívneho, aj faktického stavu a bude opäť nevyhnutné vyvíjať zvýšenú aktivity na zabránenie nedobrovoľného rozširovania vyšších kolektívnych zmlúv.

Zintenzívnenie mediálnej prezencie a pôsobenia na verejnú mienku

V doterajšom období sa činnosti ASEP sústredili na niekoľko ťažiskových tém a aj po jedenástich rokoch existencie patrí k najreprezentatívnejším sektorových zamestnávateľským organizáciám. Do budúcna však bude nevyhnutné zintenzívniť mediálnu prezentáciu, ktorá umožní intenzívnejšie pôsobiť na verejnú mienku predovšetkým v odborných témach. V roku 2022, ak sa na tom členovia ASEP zhodnú, sa začne s postupným budovaním imidžu modernej a reprezentatívnej organizácie úspešných domácich strojárenských a elektrotechnických firiem.

Aktivity ASEP v legislatívnej oblasti

ASEP sa v legislatívnej oblasti sústredí na legislatívu, ktorá má vplyv na činnosť jej členov a v ich záujme bude monitorovať a pripravovať pripomienky k novelizovaným zákonom. Najdôležitejšie právne normy, ktorými sa bude ASEP zaoberať sú Zákonník práce, daňovo-odvodová reforma, Zákon o minimálnej mzde, Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a ďalšie, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie.

Členská základňa

ASEP patrí aktuálne k najreprezentatívnejším sektorových zamestnávateľským organizáciám, aktuálne má 27 členov, ktorí spolu zamestnávajú 16 435 zamestnancov, čo je o 556 viac ako v minulom roku. V nasledujúcom období bude vyvinuté úsilie s cieľom rozšíriť členskú základňu o ďalších významných zamestnávateľov, ktorých záujmy bude ASEP zastupovať.

Spolupráca s RÚZ

ASEP bude aj naďalej spolupracovať s Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ), ktorá komplexne zastrešuje problematiku podnikateľského prostredia a ako člen tripartity je významným partnerom pre jednotlivé rezortné ministerstvá pri tvorbe legislatívy a prijímaní opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Členská základňa RÚZ je tvorená 33 zväzmi a 38 individuálnymi členmi zamestnávajúcimi takmer 270 tisíc zamestnancov. V roku 2022 sa ASEP stane riadnym členom RÚZ a podľa počtu zamestnancov bude patriť k najväčším kolektívnym členom v rámci RÚZ. Členovia ASEP sú zároveň členmi RÚZ.

Ostatné aktivity

Okrem vyššie uvedenej problematiky bude samozrejmým poslaním ASEP zastrešovať a komplexne riešiť problematiku strojárskeho a elektrotechnického priemyslu na Slovensku, hájiť záujmy svojich členov a byť rovnocenným partnerom vo vzťahoch s orgánmi štátnej správy ako aj s ďalšími relevantnými inštitúciami a partnerskými organizáciami.